Førstesemestertiltak for Nautikk – Utsiraturen

Skrevet av Elin Siglen, HVL

Ved Høgskolen Stord/Haugesund utarbeidet man høsten 2016 en oversikt over førstesemestertiltak på de ulike studieprogrammene. De siste tre årene har nautikkstudiet både hatt lavt frafall første semester og høy gjennomstrømmingsgrad. Studiet har også hatt en positiv utvikling når det gjelder frafall første semester. På studieprogramnivå er det satt i gang flere tiltak, og som en overbygning ligger en strategisk plan for faglig, administrativ og sosial oppfølging av studentene i alle semester. Planen er utarbeidet på studieretningen for målrettet å kunne jobbe for god ivaretagelse av studentene på nautikk i hele studieløpet, men med et spesielt fokus på første studieår. Utsiraturen er en viktig del av førstesemestertiltakene. Denne har vært arrangert fra høsten 2013, og blir avholdt i løpet av første studieuke. Turen er ikke obligatorisk, selv om studentene sterkt blir anmodet om å delta. Studieleder, 2-3 fagansvarlige ved studiet, studiekonsulent og noen studenter fra 2. og 3. studieår (faddere) deltar begge dagene. Vanligvis blir de fleste av de 48 studentene som tas opp på studiet med på turen. Gjennomføringen koster studiet ca. 35 000 kr, og turen er gratis for studentene.

Forberedelser
Planlegging av turen begynner rett etter påske med invitasjon til Faddergruppa og eksterne aktører. Arbeidet med praktisk tilrettelegging (transport, overnatting, mat) blir satt i gang. Når studentene får tilbud om opptak til studiet, får de også informasjon om Utsiraturen. Ytterligere informasjon inkludert program for turen gjennomgås på studiestartdagen. Denne informasjonen er også blitt lagt ut på HSH sine hjemmesider (Utsiraturen har egen nettside).

Gjennomføring
Turen går over 2 dager og starter med en båttur på ca. 1. time. Studentene innlosjeres i grupper i rom og leiligheter på to steder på øya. Frokost, lunsj og middag lages i fellesskap. Studentene ønskes velkommen av studieleder. Programmet er satt opp for å gi rom for både faglig og sosial aktivitet, og inneholder blant annet representanter fra den maritime sektoren som presenterer seg og sin bedrift/organisasjon, info om studiets innhold, studentaktiviteter/studentmedvirkning, forventningsavklaring for studiet som helhet, litt info om hvordan det er å jobbe til sjøs, etc. Det blir også arrangert diverse sosiale aktiviteter av fadderne i løpet av turen.

Evaluering
På infosamling før oppmeldingsfrist (etter at turen er avsluttet) svarer studentene på et evalueringsskjema der de får spørsmål om alt fra informasjon, de praktiske rammene, de sosiale rammene og det faglige innholdet. Skjemaet blir først og fremst brukt for eventuelt å se hvorvidt studentene anser turen nyttig og for videre utvikling av innhold/program.

Hensikt
Ved å samle studentene på denne måten får de nye studentene en introduksjon til studiet, det skapes en møteplass mellom studenter og arbeidsliv, samt at det bygger et sosialt miljø i studentgruppen. Nautikkavdelingen ønsker at studenter og ansatte skal utvikle en «gruppeidentitet» og en sterk tilhørighet til nautikk, slik at de føler seg som en del av et team og har lav terskel for å ta kontakt hvis det skulle være noe, de trenger hjelp, etc. Utsiraturen bidrar positivt inn mot denne målsetningen. Studentene har også anledning til å bygge relasjoner til studenter på tidligere kull, samt få tilbakemeldinger på andre studenters oppfatning av studiet, i og med at både faddere og medlemmer av linjeforeningen (MAST) deltar.

Betydning for frafall
«Å legge forholdene til rette for det første møtet på en slik måte at studenten tidlig blir trygg og finner et nettverk av medstudenter er derfor en kjerneoppgave for lærestedet» (Sæthre, 2014, s. 111). Når man samler studenter fra samme studieprogram i en gruppe tidlig i semesteret virker dette positivt for felleskapsbyggingen. En slik type «bli kjent tur» der man må dele rom og samarbeide om arbeidsoppgaver kan bidra til at man har større mulighet til å finne seg til rette i gruppen.

På denne turen vil studentene møte både medstudenter, fagansvarlige og representanter fra fagets yrkesliv. «De som starter en utdanning vil ønske å kunne «identifisere» seg med medstudenter og andre som representerer faget (…)» (Sæthre, 2014, s.96). Man får en tidlig innsikt i det miljøet man går inn i både som student og yrkesaktiv. Det vil derfor være enklere å ta stilling til om man har valgt rett utdanning eller om dette er et miljø man ikke kan assosiere seg med.

Sæthre sier også at «Forskjellige grupper av ansatte vil kunne bidra på ulike måter i arbeidet mot frafall» (2014, s. 117) og at «Faglige ansatte som underviser, (…), har den mest sentrale rollen overfor studenten når man ser bort fra medstudentene» (2014, s. 118). Studentene er sammen med både studieleder og flere faglige ansatte de to dagene turen varer. Man omgås både i en faglig og sosial setting. De faglige ansatte har da en gylden anledning til å definere hva faget egentlig handler om både ut fra et personlig og faglig ståsted.

For den studieadministrativt ansatte blir det anledning til å gi nødvendig oppstartinformasjon til en samlet gruppe i en roligere setting enn i det «informasjonskaoset» som ofte råder på campus de første dagene i semesteret. Studentene får et ansikt å forholde seg til dersom det i studiet kan bli behov for veiledning/tilrettelegging.

Utsiraturen er et tilbud de fleste studenter har mulighet til å benytte seg av, opplegget ligger i slutten av den første uken i semesteret, og man når på den måten studenter som kanskje er i tvil om studievalg etter de første oppstartdagene. Turen involverer mange aktører som studenten vil møte i løpet av studietiden, samt mulige aktører fra arbeidslivet.

«Det viktige her er at lærestedet selv tar ansvar for å sikre at 100% av studentene som skal lære sammen blir trygge på hverandre og lærestedet fra første dag. Denne «bli kjent»-prosessen må ikke overlates til studentene selv og fadderordninger alene» (Sæthre, 2014, s. 42).

Dette er noe man ved Utsiraopplegget søker å ivareta.

Referanser:

Sæthre, H. Å. (2014). Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes. Bergen: @haas1- forlag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.