Tetter på – for studenten

Skrevet av Grete Hagebakken, Ass. instituttleder, Handelshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet

Prosjektet startet som en ide som studentrådgiver i Samskipnaden ved tidligere Høgskolen i Harstad fikk, høsten 2015. Ideen ble til fordi hun så at mange av utfordringene som studentene tok opp, kunne løses ved et tettere samarbeid mellom høgskolen og samskipnaden. Studentenes helse og trivselsundersøkelse fra 2014 viser at en av fem studenter har egendefinerte psykiske symptomplager, og at dette både går ut over livskvalitet og gjennomføring av studier for studentene. For studenten vil det å mestre liv og studier henge tett sammen, og påvirke hverandre. For de aller fleste studentene betyr det å gjennomføre et studie en god plattform videre i livet for deltakelse i arbeidsliv og sosialt liv. Det har også betydning for deres helse. Dette var utgangspunktet for å skreddersy et opplegg for de som starter studiene, og gi dem et ekstra tilbud det første halvåret. Det å starte studier og komme til et nytt sted representerer en stor overgang, på et tidspunkt i livet hvor man er spesielt sårbar. Studievaner og faglig og sosial tilhørighet etableres tidlig etter ankomst til studiestedet. Det stilles store krav til å finne sin plass i kollokviegrupper og aksepteres blant andre som i prinsippet er like usikre som en selv. Dette sammenfaller ofte med at man skal flytte hjemmefra og bli mer selvstendig.

Med denne problemstillingen som utgangspunkt ble det gjennomført flere møter mellom ledere ved fagenheter samt samskipnadens ledelse og ansatte. Det resulterte i et forprosjekt som hadde som formål å utforme et opplegg før førstesemesterstudenter fra høst 2017.

Etter fusjonen med Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Harstad ble også aktører fra Samskipnaden ved tidligere UiT trukket inn i arbeidet. Som følge av fusjonen har UiT aktiviteter på et stort geografisk område, med mange campuser. Det åpner for mulighet for samarbeid om tiltak og styrking av kompetanse, også innenfor områder som handler om livs- og studiemestring for studentene. Parallelt med at UiT, campus Harstad jobbet med forprosjektet, så jobbet Studentparlamentet ved UiT Tromsø med de samme problemstillinger, og de ønsket også å gjennomføre et pilotprosjekt høsten 2017. Prosjektet fikk navnet «Mentorprosjektet», fordi etablerte studenter skulle ha rollen som mentorer for de nye studentene. Handelshøgskolen ved campus Harstad meldte seg på dette pilotprosjektet, i tillegg til Fiskerihøgskolen samt Arktisk og marin biologi ved campus Tromsø.

Formål
Å legge til rette for at nye studenter får en god start på studietiden, og hindre frafall.

Delmål:

 • Bidra til at nye studenter raskt får tilhørighet og nettverk til medstudenter
 • Bidra til at de tidlig får en faglig identitet
 • Sikre at de får hjelp til praktiske og tekniske utfordringer som de møter som nye student
 • Bygge ned avstanden mellom alle som bidrar til studenters opplevelse av en god studiesituasjon (samskipnaden, administrasjon, vitenskapelig personale)
 • Studentene føler seg som en del av laget og blir oppmuntret til å delta i frivillige verv/oppgaver og andre sosiale aktiviteter

Hva gjør vi?

 • Engasjere gruppeledere (etablerte studenter) som får ansvar for ca. 20 studenter hver
 • Gruppelederne starter med en felles oppstartsamling slik at de får en felles referanseramme for arbeidet
 • Første studiedag orienteres studentene om opplegget og gruppeinndelinger presenteres
 • Det gjennomføres om lag 20 timer samlinger med de ulike gruppene, spredt ut over høstsemesteret
 • Ressurspersoner fra UiT eller samskipnaden stiller opp i disse gruppene, alt etter hvilket tema som tas opp fra gang til gang

Temaer som vil tas opp er:

  • Sosialt fellesskap og trivsel: Fokus på sosial nettverksbygging, og sosiale aktiviteter som tilbys ved campus
  • Ulike digitale tilbud som anvendes ved UiT (Canvas, bibliotekstøtte osv.)
  • Fag og studieveiledning (presentasjon av studieløpet med fokus på valgfag m.m)
  • Utenlandsopphold: presentasjon av hvilke muligheter studenter har til å legge inn et semester utveksling i løpet av studietiden
  • Studieteknikk (fokus på nytten av kollokvier, egenstudier m.m.)
  • Eksamen (bruk av Wiseflow, hvordan jobbe til eksamen o.l.)

Ellers er det åpning for at gruppeleder og studentgruppene tar opp temaer som etterspørres av studentene underveis.

Refleksjoner:
Et suksesskriterium er at studentene ønsker å delta i disse gruppene. Det er ikke obligatorisk oppmøte, så prosjektet må markedsføres godt for å oppnå høy deltakelse. Vi tenker at å bruke etablerte studenter som ressurs vil gjøre det enklere for studentene å få tips og informasjon som er skreddersydd deres behov. Disse studentene har selv vært nye studenter for relativt kort tid siden, og har god kompetanse på det å være student nå. Vi håper at det kan skape en situasjon der studentene raskere kommer inn i studentrollen og kjent med sine medstudenter. Et annet ønske er at tilbudet kan bidra til å forebygge sosiale og trivselsmessige utfordringer som mange studenter sliter med. De blir sett og hørt i mindre grupper allerede fra start, og får en etablert student som sin mentor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.