Mottak og førstesemester 16. – 17. mars


Deltagere på seminaret

På dette første arbeidsseminaret møttes vi som har gjort og skal gjøre endringer i hvordan studentene møter lærestedet og medstudenter. Vi drøftet hvilke utfordringer studentene har i denne første tiden, så ulike eksempler på tiltak som møter utfordringene og løftet frem tanker og ideer som kan gjøre mottaket og førstesemester enda bedre for studentene.

Del 1.
Førstesemester er avgjørende for i hvor stor grad studentene blir værende og gjennomfører sine studier. Mottaket og de tre første ukene er det viktigste.
Hvilke utfordringer eksisterer? Hvilke tiltak kan gjennomføres?

Stikkord:
• Sosial trygghet
• Medstudenter
• Motivasjon
• Mestring
• Programmøter
• Fadderordninger
• Overbooking

Innlegg :
1.Skjønhaug (BI) Totalrenovering av Studiestart (kortversjon)
Gå til egen side med evaluering, rapport og mulighet til å kommentere

2. Sæthre (UiB) Mottak av nye studenter ved MN
Gå til en egen side med mer informasjon og mulighet til å kommentere

Del 2.
Hvordan kan vi bruke tiden før oppmøte til å sikre at mottaket fungerer på en best mulig måte, og at studentene i størst mulig grad vet hva de går til. Hvordan arbeider vi for å sikre best mulig forkunnskaper og erfaringer blant studentene som møter opp?
Hvilke utfordringer eksisterer? Hvordan kan man informere? Hvilke tiltak kan gjennomføres?

Stikkord:
• Oppfatninger om utdanningen
• Identitetsprosjekt
• Målgrupper
• Nasjonale tiltak
• Informasjon som leses
• Realitetsorientering
• Virkemidler
• Riktig mengde informasjon til rett tid
• Koordinering i forkant

Innlegg :
Stokka (UiB) I forkant av semesterstart ved MN
Gå  til en egen side med presentasjonen og mulighet til å kommentere

Del 3.
Gode tiltak kan ødelegges av dårlig koordinering mellom ulike deler av organisasjonen og ulike samarbeidspartnere.
Hvordan sikrer man at alle involverte drar i samme retning? Hvem skal gjøre hva?
OBS! I juni vil det bli arrangert en egen workshop som går på å få med organisasjonen i å ville arbeide for økt gjennomføring i et større bilde. I denne sammenhengen tar vi utgangspunkt i personer/enheter som allerede er innforstått med at de har en oppgave i mottaket av studenter.

Stikkord:
• Ulik ledelse
• Kommunikasjonsmåter
• Felles mål?

Innlegg :
1.Dahlbak / Andersen (HiOA) Kommunikasjonsnettverk på tvers av organisasjonen.
Gå  til en egen side med presentasjonen og mulighet til å kommentere
2.Strømsnes (NORD STUDENTSAMSKIPNAD) Samarbeid på tvers av fakulteter og studentorganisasjon, markedsavdeling og studentsamskipnad
 Gå  til en egen side med presentasjonen og mulighet til å kommentere

Del 4.
Gode mottaksordninger utvikles hele tiden og tilpasser seg endringer i studentmassen og samfunnet rundt.
Hvordan kan man evaluerer tiltakene?Stikkord:
• Spørreundersøkelser
• Fokusgrupper

Innlegg : Kalvik (UiB) Fokusgrupper som evalueringsmetode

Seminaret er gjennomført med ca . 60 deltagere
De som ikke fikk være med på dette seminaret må vurdere seminarene i juni og september. Det vil med stor sannsynlighet også bli arrangert et nytt seminar om mottak og førstesemester i mars 2018. Ellers er det bare å følge med på disse nettsidene som vil bli oppdatert med ulike innspill i tilknytning til seminaret.

Spørsmål om seminaret kan rettes til Prosjektleder Harald Åge Sæthre

Se flere bilder fra seminaret