Årskonferanse 2021 – 6.-7. desember ved OsloMet

Velkommen til årskonferansen 2021! Her satser vi på å samle flest mulig av oss som på en eller annen måte arbeider for å tilrettelegge slik at studentene lykkes. Alle grupper av studenter og ansatte er velkommen, som ønsker å dele opplegg, forskningsresultater og ideer, som ønsker å lære av andre, og som vil oppdatere seg på hva som skjer rundt om i landet.

Konferansen foregår på Oslo Metropolitan University – Storbyuniversitetet.

Vi ønsker ditt innlegg  – Call for papers! Obs – utvidet frist til 26. september

Alle innlegg som kan belyse, gi gode eksempler på eller vise utfordringer i arbeidet med å tilrettelegge for at studentene skal lykkes, er aktuelle. Innleggene kan holdes av universitetsledelse, ansatte i samskipnader, lærere, utdanningsledere, studieadministrativt ansatte, forskere, bibliotekarer, teknisk ansatte og studentene selv – egentlig av hvem som helst som arbeider med å tilrettelegge for bedre gjennomføring i utdanningene. Se vår veileder for hva salgs type innlegg som kan meldes inn og prosessen for innmelding, eller klikk her for å laste ned call-skjemaet direkte. Ved spørsmål kan du ta kontakt via nfye@uib.no.

Se evalueringer, innhold og erfaringer fra tilsvarende konferanser i nettverket:

Årets tema
Som vanlig er vi interessert i alle innlegg som belyser hvordan vi kan støtte opp under studentene, slik at de lykkes med sine studier.  Men vi har i år valgt følgende undertema vi spesielt ønsker å få innlegg på:

Overgangsfaser
Utfordringene å gå fra å være elev til å være student er mange og krevende. For mange blir denne overgangen så problematisk at de velger å slutte. Men vi ser også at mange slutter mellom første og andre studieår, og en del håndterer heller ikke overgangen fra bachelor til master. I tillegg velger mange å flytte fra et studium til et annet underveis i studiet og da er det også mange som bytter lærested. Overgangsfaser har mange utfordringer og de har fellestrekk, men også klare forskjeller.
Innlegg som tar opp utfordringene i slike overgangsfaser er spesielt velkommen. Dette kan være eksempler på tiltak, undersøkelser man har gjort eller problemstillinger man ønsker å få drøftet.

Evaluering og analyse
Er det mulig å måle effektene av tiltak vi iverksetter? Hvordan kan vi i så fall gjøre det? Hvilke verktøy har vi til å hjelpe oss? Hvordan forholder vi oss til tilbud fra kommersielle aktører? Systemer, som tidlig varsler om studenter som står i fare for å falle fra, er vanlig i flere land (early warning).  Hva gjør disse systemene og er dette noe vi kan benytte? Hva med personvernet og GDPR?

Keynote Ed Foster om Learning analytics

Ed er leder av avdelingen for «Student Engagement & Analytics» ved Nottingham Trent University i Storbritannia.
Han vil snakke på engelsk og da om:

  • the nature of setting up learning analytics within an institution
  • the ethics of doing so and considerations for mitigating the risks
  • strategies for bringing about change at individual and institutional scale
  • findings from three recent Erasmus+ studies into the use of learning analytics
  • why institutions should consider the approach and some suggestions for first steps

Viktige frister

10. september 2021: Frist for å melde innlegg

26. september 2021: Utvidet frist for å melde innlegg

01. oktober 2021: Påmeldingen åpner

26. november 2021: Frist for påmelding

Målgruppe for konferansen

Utdanningsledere, studieadministrativt ansatte, forskere, bibliotekarer, universitetsledere, teknisk ansatte og studentene selv – egentlig hvem som helst som arbeider med å tilrettelegge for bedre gjennomføring i utdanningene.

 

Denne nettsiden vil oppdateres fortløpende.