Årskonferanse 2021 – 6.-7. desember ved OsloMet

Velkommen til årskonferansen 2021! Her satser vi på å samle flest mulig av oss som på en eller annen måte arbeider for å tilrettelegge slik at studentene lykkes. Alle grupper av studenter og ansatte er velkommen, som ønsker å dele opplegg, forskningsresultater og ideer, som ønsker å lære av andre, og som vil oppdatere seg på hva som skjer rundt om i landet.

Planen er å samles i lokaler på Oslo Metropolitan University – Storbyuniversitetet. Etter et år med digitale møteplasser krysser vi fingrene for at vi fysisk kan møte kollegaer fra hele Norge.

Vi ønsker ditt innlegg  – Call for papers!

Alle innlegg er aktuelle som kan belyse, gi gode eksempler på eller vise utfordringer i arbeidet med å tilrettelegge for at studentene skal lykkes. Innleggene kan holdes av universitetsledelse, lærere, utdanningsledere, studieadministrativt ansatte, forskere, bibliotekarer, teknisk ansatte og studentene selv – egentlig av hvem som helst som arbeider med å tilrettelegge for bedre gjennomføring i utdanningene. Se vår veileder for hva salgs type innlegg som kan meldes inn og prosessen for innmelding. Ved spørsmål kan du ta kontakt via nfye@uib.no.

Se evalueringer, innhold og erfaringer fra tilsvarende konferanser i nettverket:

Årets tema
Som vanlig er vi interessert i alle innlegg som belyser hvordan vi kan støtte opp under studentene, slik at de lykkes med sine studier.  Men vi har i år valgt følgende undertema vi spesielt ønsker å få innlegg på:

Overgangsfaser
Utfordringene å gå fra å være elev til å være student er mange og krevende. For mange blir denne overgangen så problematisk at de velger å slutte. Men vi ser også at mange slutter mellom første og andre studieår, og en del håndterer heller ikke overgangen fra bachelor til master. I tillegg velger mange å flytte fra et studium til et annet underveis i studiet og da er det også mange som bytter lærested. Overgangsfaser har mange utfordringer og de har fellestrekk, men også klare forskjeller.
Innlegg som tar opp utfordringene i slike overgangsfaser er spesielt velkommen. Dette kan være eksempler på tiltak, undersøkelser man har gjort eller problemstillinger man ønsker å få drøftet.

Evaluering og analyse
Er det mulig å måle effektene av tiltak vi iverksetter? Hvordan kan vi i så fall gjøre det? Hvilke verktøy har vi til å hjelpe oss? Hvordan forholder vi oss til tilbud fra kommersielle aktører? Systemer, som tidlig varsler om studenter som står i fare for å falle fra, er vanlig i flere land (early warning).  Hva gjør disse systemene og er dette noe vi kan benytte? Hva med personvernet og GDPR?

Viktige frister

10. september 2021: Frist for å melde innlegg

01. oktober 2021: Påmeldingen åpner

26. november 2021: Frist for påmelding

Målgruppe for konferansen

Utdanningsledere, studieadministrativt ansatte, forskere, bibliotekarer, universitetsledere, teknisk ansatte og studentene selv – egentlig hvem som helst som arbeider med å tilrettelegge for bedre gjennomføring i utdanningene.

 

Denne nettsiden vil oppdateres fortløpende.