Tekster

Foto: Eivind Senneset
Skriv på nettsidene til nettverket

 

Nettverket skal tilrettelegge for kompetansedeling på forhold som kan bidra til bedre gjennomføring, resultat, trivsel og god psykisk helse for studenter innen høyere utdanning. Fokuset skal i hovedsak ligge på læringsmiljøet og rammene rundt undervisningen. Nettverket skal jobbe for å fremme samarbeid og innsikt på tvers av institusjoner, fag og profesjoner.

En viktig del av dette er å dele arbeidsmåter, tiltak og erfaringer gjennom tekster. Nedenfor har vi samlet tekstbidragene som er sendt inn av våre medlemmer.

Ønsker du å bidra med tekst?  Lenger nede finner du informasjon om utformingen av tekstbidrag.

Tema:


Utforming av tekst
Teksten kan svare på spørsmål av typen:

 • Hvilke utfordringer/problemstillinger ønsket vi å løse?
 • Hva ble gjort?
 • Hva krevde det av personer, tid og økonomi?
 • Hvilke effekter så man? Var det noen sideeffekter?
 • Hva fikk vi ikke til? Hvilke utfordringer har vi forsatt?

Samtidig er det viktig å skrive kort og poengtert, slik at kolleger i tilsvarende travle jobber raskt kan få et bilde på hva det dreier seg om. Det er absolutt en fordel dersom dere har mulighet til å lenke opp eller gi leserne tilgang til mer omfattende rapporter, saksforelegg og lignende. Er det utfordringer dere ser, men ikke har løsninger på enda, er dette også meget aktuelt å dele på nettsidene.

Tekstformat
Det er ingen strikte rammer for teksten man ønsker å dele, men som en slags rettesnor er det bra om følgende er med:

 • Tittel
 • Forfatter(e) med kontaktdata
 • Abstrakt: kort oppsummering i noen setninger
 • Brødtekst: man velger selv form og virkemidler, dette kan inneholde alt: tekst, bilder, film og lignende (alt må kunne legges fritt ut på nettsidene våre).

Samlet kan dette utgjøre 1-3 sider.
Tekstforslag kan sendes på e-post til nfye@uib.no.

Du kan velge 2 måter å få behandlet teksten:

 1. Enkel versjon: Teksten blir sjekket av en av oss delansatte i prosjektet og legges deretter ut på nettsidene. Vi ber imidlertid 2 andre deltagere om å lese og kommentere innlegget på nettsidene etter teksten er lagt ut.
 2. Omfattende versjon: Teksten blir lest av 2 refereer i tillegg til en av de delansatte i prosjektet som gir tilbakemelding til forfatter. Forfatteren av teksten kan endre teksten basert på tilbakemeldingene dersom hun/han ønsker det før teksten blir lagt ut på nettsidene.