Tekster

Prosjektet skal bidra til at universitet og høgskoler kan drive et systematisk arbeid for å sikre at flere studenter fullfører sin utdannelse og oppnår en grad gjennom å fremme samarbeid og innsikt på tvers av institutsjoner, fag og profesjon. En viktig del av dette er å dele arbeidsmåter, tiltak og erfaringer gjennom tekster. Nedenfor har vi samlet tekstbidragene som er sendt inn av våre medlemmer.

Ønsker du å bidra med tekst?  Lenger nede finner du informasjon om utformingen av tekstbidrag.

Tema:


Utforming av tekst
Teksten kan svare på spørsmål av typen:

  • Hvilke utfordringer/problemstillinger ønsket vi å løse?
  • Hva ble gjort?
  • Hva krevde det av personer, tid og økonomi?
  • Hvilke effekter så man? Var det noen sideeffekter?
  • Hva fikk vi ikke til? Hvilke utfordringer har vi forsatt?

Samtidig er det viktig å skrive kort og poengtert, slik at kolleger i tilsvarende travle jobber raskt kan få et bilde på hva det dreier seg om. Det er absolutt en fordel dersom dere har mulighet til å lenke opp eller gi leserne tilgang til mer omfattende rapporter, saksforelegg og lignende. Er det utfordringer dere ser, men ikke har løsninger på enda, er dette også meget aktuelt å dele på nettsidene.

Tekstformat
Det er ingen strikte rammer for teksten man ønsker å dele, men som en slags rettesnor er det bra om følgende er med:

  • Tittel
  • Forfatter(e) med kontaktdata
  • Abstrakt: kort oppsummering i noen setninger
  • Brødtekst: man velger selv form og virkemidler, dette kan inneholde alt: tekst, bilder, film og lignende (alt må kunne legges fritt ut på nettsidene våre).

Samlet kan dette utgjøre 1-3 sider.

Skisse til tekst kan sendes inn digitalt på denne siden.
Ferdig tekst kan sendes på e-post til nfye@uib.no.