Invitasjon til å bli med i Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning

Nederst på  denne sidene finnes ulike vedlegg til invitasjonen

 

Til
Læresteder innen høyere utdanning
Studentsamskipnader

Invitasjon til å bli med i Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning

Etter tre års drift som prosjekt ønsker Styringsgruppen å ta prosjektet over i mer langsiktig drift som nettverk. Alle læresteder innen høyere utdanning i Norge og alle samskipnader inviteres til å bli deleiere i nettverket. Sammen med denne invitasjonen legges det ved et grunnlagsdokument som vil være utgangspunkt for driften av nettverket, samt. et dokument som beskriver hva det betyr å være eiende organisasjon.

Til forskjell fra prosjektet, legger nettverket mer vekt på kontaktflaten mellom læresteder/samskipnader og nettverket. Organisasjonene får i større grad mulighet til å avgjøre hvilke tilbud som blir gitt, ut fra behovene i egen organisasjon. Samtidig stilles det større forventninger til at det enkelte lærested og den enkelte samskipnad selv bruker arbeidsressurser på nettverket. Dette innebærer blant annet å identifisere behov i egen organisasjon, spille dette inn til nettverket, drive aktivt informasjonsarbeid om tilbudet i nettverket og bidra inn i nettverkets tilbud.

Sekretariatsfunksjonen vil gå på omgang mellom de eiende organisasjonene, samtidig som sekretariatet blir mindre enn det som var i prosjektperioden. Dette betyr blant annet at innbetalingen fra eierne blir mindre. Som i prosjektet vil nettverket i de første to årene bli administrert fra Universitetet i Bergen.

Bruk vedlagte brev som utgangspunkt for påmeldingen. Legg merke til at vi ber om signaturen til en ansatt med budsjettansvar i organisasjonen. Denne binder organisasjonen til å bidra med årlige innbetalinger i to år etter de satser som angis i grunnlagsdokumentet.

Spørsmål om nettverket kan rettes til Styringsgruppeleder Julie Backer (jubac@oslomet.no)
Eller Prosjektleder Harald Åge Sæthre (Harald.Sathre@uib.no).

For å svare på invitasjonen, benytt epostadressen: nfye@uib.no

 

Med hilsen

Julie Backer
Styringsgruppeleder

Harald Åge Sæthre
Prosjektleder

 

Vedlegg:
Under finnes alle sentrale dokument i forslaget om nettverk

 1. Den orginale invitasjonen som PDF
 2. Grunnlagsdokumentet
  Her beskrives det hva nettverket skal være og hvordan nettverket er tenkt drevet.
  Dokumentet vil ligge til grunn for den daglige driften og for styringsgruppens arbeid.
 3. Hva betyr det å være medeier i nettverket?
  Her har vi oppsummert fordeler og forpliktelser ved å være deleier i nettverket
 4. Mal for svarbrev
  Her har vi laget et forslag til svar som sikrer at de nødvendige opplysninger kommer med.
  Denne malen er skrevet i Word og må lastes ned for bruk.
 5. Anbefalingsbrev
  Her finner dere anbefaling om å bli med fra ledere ved de organisasjonene som er representert i styringsgruppen.
 6. Ekstern evaluering av prosjektet
  Rapporten NORCE leverte våren 2019 sin rapport om hvordan prosjektet hadde fungert.