Mer om kompetansedeling for studenters suksess

Frafallet i høyere utdanning er enkelte steder høyere enn frafallet i videregående skole. 35% av de som starter i høyere utdanning i Norge fullfører aldri, ifølge SSB. For mange er det å slutte et personlig nederlag som preger dem videre i livet, og for samfunnet betyr det at mange arbeidsgivere ikke får fatt i den kompetansen de trenger. Også læresteder og studieprogram ser flere negative sider av at mange studenter mislykkes og forsvinner fra studiene.

Mange positive erfaringer viser at det er fullt mulig å tilrettelegge på en slik måte at en langt større andel lykkes i studiene, noe som ikke bare innebærer at flere gjennomfører, men også at resultatene blir bedre. Slike effekter av tiltak fordrer imidlertid en helhetlig og systematisk tilnærming til frafallsarbeidet.

Derfor startet vi 1.  januar 2017 opp prosjektet Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning. Fra 1. januar 2020 ble prosjektet videreført som Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning. Nettverket skal bidra til at universitet og høgskoler kan drive et systematisk arbeid for å sikre at flere studenter fullfører sin utdannelse og oppnår sin grad, i henhold til institusjonenes kvalitetskrav. Tiltak overfor førsteårsstudentene vil stå sentralt. Det skal arbeides med å fremme samarbeid og innsikt på tvers av institusjoner, fag og profesjon. Aktiviteten vil være forskningsbasert, men skal først og fremst ha en praktisk tilnærming ved deling av arbeidsmåter og tiltak.

Les nettverksbeskrivelsen og mer om bakgrunnen for nettverket.
Les mer om hvem som står bak nettverket.
Bli med som deltager.