Nettkurs: Mottak av nye studenter

Tilrettelegging ved:  Harald Åge Sæthre

Da er vi klar med første del av nettkurset. Gå til denne siden

I studier av frafall og gjennomføring (Tinto1993, Pascarella & Terenzini 2005, og Astin, 1993) vises det at oppstartprosessen er avgjørende for i hvor stor grad studentene blir værende og gjennomfører sine studier. Ifølge Tinto er de tre første ukene de viktigste medtanke på å hindre frafall. Utfordringen gjelder ikke bare i forhold til studenter som slutter i løpet av den avgjørende første fasen. De studentene som fortsetter sine studier, legger grunnlaget for mye av sin suksess gjennom det de erfarer og lærer i disse første månedene.

Prosjektet Kompetansedeling for studenterssuksess i høyere utdanning tilbyr derfor nettkurset  «Mottak av nye studenter» basert på tidligere kurs arrangert med fysisk oppmøte i mars 2018. Les mer om det kurset her. Vi vil spesielt anbefale å lese teksten Hva ønsker vi å oppnå med mottaket?

Se video som introduserer nettkurset

Påmeldingtil nettkurset: Mottak av nye studenter våren 2019

Nettkurset vil bli tilrettelagt ved at ulike utfordringer og eksempler blir presentert i egne opptak på nett med slides og «talking head»nede i hjørnet. Slik som denne presentasjonen av dette kurset. Det vil også bli vist til andre relevante tekster, presentasjoner og litteratur.
I tillegg vil det legges opp til oppgaver som skal løses underveis knyttet til de utfordringene dere som deltagere har i tilrettelegging av egne studier. Ca.hver 14 dag vil det være et tidspunkt der vi sitter på nettet sammen og drøfter ulike spørsmål som har dukket opp underveis. Avslutningsvis vil det bli en mulighet for de som ønsker å delta på et seminar om mottak og førstesemester i mars. Her vil det også bli en anledning til å legge frem egne planer og få tilbakemelding fra andre deltagere med lengre fartstid.

Dette er først og fremst et tilbud til dere som ikke har kommet skikkelig i gang med å tilrettelegge for at studentene skal lykkes med studiene sine, eller ikke har fått effekter av de tiltakene dere har iverksatt. Men det kan også være en påminner til dere som skal inn i planleggingen av nytt mottak høsten 2019. På kurset vil det bli gitt en systematisk gjennomgang av ulike utfordringer. Det vil også bli gitt eksempler på ulike tiltak som har møtt utfordringene og gitt resultater,men ikke minst vil det gi deltakerne en mulighet til å utvikle egne tiltak.

Påmelding og kostnad
En del påminninger og informasjon vil bli sendt på epost. Drøftingene på nett vil også være avhengig av at vi har epostadresser. Derfor trenger vi din påmelding. Det positive er imidlertid at det er helt gratis og delta på onlinekurset og det er ingen begrensninger i antall deltagere. Nettsidene, presentasjoner og tekster vil jo også være fritt tilgjengelig for dere som «bare» vil sjekke innom.

Delta som team
Dere vil ha best utbytte av kurset dersom dere deltar i team. Et typisk team kan være en utdanningsleder, en administrativt ansatt som til dagen samarbeider med utdanningslederen og en tillitsvalgt student som er knyttet til den samme utdanningen. For noen vil det også være aktuelt å ha med en ansatt i den aktuelle samskipnaden. Det vil underveis på kurset bli gitt oppgaver som aller best egner seg til drøfting i slike team med tanke på å utvikle relevante tiltak lokalt. God planlegging av møtetidspunkt underveis i kurset vil derfor være en god ide. Slike møter kan jo dere da legge når det passer dere best.Gjerne med minst 2 timers lengde. I tillegg kommer de tidspunktene dere og vi samles for felles aktivitet på nett.

Har du ikke et team?
Det er ingen forutsetning for å delta at man gjør det som team, vi bare mener det vil være en stor fordel under kurset , men også etterpå når tiltak skal realiseres. Derfor er også enkeltpersoner velkommen til å melde seg og vi kan også forsøke å bidra til at du kan finne andre i din organisasjon eller i nærliggende organisasjoner du kan drøfte oppgavene med.

Se video som introduserer nettkurset

Påmeldingtil nettkurset: Mottak av nye studenter våren 2019