Styringsgruppe

Følgende Styringsgruppe er oppnevnt for 2020:

 

Eline Stenseth                            Norges arktiske studentsamskipnad                                  Sjef Helse
Ingvild Lorentzen                       UiT – Norges arktiske universitet                                    Seniorrådgiver
Ole-Jørgen Torp                          Norges miljø- og biovitenskapelige universitet               Studiedirektør
Levi Gårseth-Nesbakk              Nord universitet                                                                       Prorektor for utdanning
Vibeke Seland Ramm                OsloMet – Storbyuniversitetet                                            Seksjonssjef
Julie Størholdt Iversen              Norsk studentorganisasjon NSO                                         Fag-og læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Sittende leder av Styringsgruppen er Levi Gårseth-Nesbakk.
Leder av nettverket Harald Åge Sæthre vil være sekretær for Styringsgruppen

 

Styringsgruppens oppgaver

  • Overordnede ansvar for planlegging, styring og ledelse av arbeidet i nettverket.
  • Utøve sin funksjon med de midlene nettverket disponerer og innenfor rammene gitt i dette grunnlagsdokumentet.
  • Gjøre endringer i dette grunnlagsdokumentet dersom de finner mangler eller formuleringer som ikke er til beste for nettverket, eller som ikke lenger samsvarer med de faktiske forhold.
  • Kan ikke gjøre endringer i grunnlagsdokumentet som på noen måte binder opp de eiende organisasjonene uten at de eiende organisasjonene skriftlig har akseptert forslaget.
  • Det forventes at styringsgruppen sikrer at nettverket kontinuerlig videreutvikler sitt tilbud

 

Valg av leder i Styringsgruppen og hvordan vedtak fattes

  • Ledervervet går på omgang mellom medlemsinstitusjonene.
  • Styringsgruppen velger ny leder hvert år. Alle representanter i Styringsgruppen fra betalende organisasjoner kan velges som leder.
  • Styringsgruppen avgjør saker ved prinsippet om alminnelig flertall.
  • Styringsgruppens leder har dobbeltstemme.

 

Personer og læresteder i styringsgruppen

Styringsgruppen består av seks representanter, inkludert en student oppnevnt av Norsk studentorganisasjon (NSO). Lærestedene som er med i nettverket (eiere) har tilsammen fire representanter i Styringsgruppen. Det er viktig at Styringsgruppens sammensetning i størst mulig grad representerer variasjonen i høyere utdanning. Eksempelvis bør både tradisjonelle disiplinfag og profesjonsutdanninger være representert i Styringsgruppen. Studentsamskipnadene skal ha en representant i Styringsgruppen. Styringsgruppen velges for to år av gangen slik at to av gruppens medlemmer sitter ytterligere to år for å sikre kontinuitet.

Ønskede kvalifikasjoner for representanter i Styringsgruppen:
• har innsikt i tiltak for økt gjennomføring, bedre resultat, økt trivsel og bedre psykisk
helse for studentene
• har kunnskap om arbeid som foregår ved fakultetene, avdelingene og
studieprogrammene som er relatert til nettverket.
• har kontakt med utdanningsledelsen ved lærestedet.

Kunnskapsdepartementet, Universitets- og høgskolerådet og Universell kan få observatørstatus ved møter i Styringsgruppen. Viser det seg et behov for at andre personer eller organisas- joner bør få observatørstatus, vurderes dette av Styringsgruppen.