Styringsgruppe

Følgende styringsgruppe er oppnevnt for 2019:

 

Julie Backer                                   OsloMet – Storbyuniversitetet        Seksjonsleder

Kariane Westrheim                    Universitetet i Bergen                    Professor/visedekan for utdanning

Hanne Solheim Hansen           Nord Universitet                                   Prorektor for utdanning

Pari Sharifi                                     Handelshøyskolen Bl                          Koordinator for Faculty Support

Hege Råkil                                      Samskipnaden i Bergen                     Direktør for Helse og veiledning

Julie Størholdt Iversen           Norsk studentorganisasjon NSO     Fag-og forskningspolitisk ansvarlig

 

Leder av styringsgruppen er Julie Backer

Prosjektleder Harald Åge Sæthre vil være sekretær for styringsgruppen

Styringsgruppens oppgaver

 • Rapportere primært til de institusjonene som deltar i prosjektet
 • Ha overordnet ansvar for planlegging, styring og ledelse av arbeidet
 • Sikre at aktiviteter planlegges og gjennomføres innenfor vedtatte økonomiske rammer
 • Godkjenne en milepælsplan for aktivitetene i prosjektet
 • Sikre fremdrift i de aktivitetene som er vedtatt satt i verk
 • Sikre at det legges opp til nettverksbygging, og samarbeid mellom institusjonene
 • Gi nødvendige avklaringer ved oppstart av nye aktiviteter og ha mulighet til å endre retning på aktiviteter underveis i arbeidet
 • Sikre at flest mulig læresteder har mulighet til å få utbytte av det arbeidet som foregår i prosjektet
 • Vedta en kommunikasjonsplan som ivaretar informasjonsbehovet til lærestedene

Valg av leder i styringsgruppen og hvordan vedtak fattes

 • Styringsgruppen velger ny leder hvert år slik at stadig nye institusjoner får ledervervet. Ledervervet veksler annethvert år mellom universitet og høgskole
 • Styringsgruppen avgjør saker ved prinsippet om alminnelig
 • Styringsgruppens leder har dobbeltstemme

  Personer og læresteder i styringsgruppen

  Styringsgruppen består av 6 representanter, inkludert en student oppnevnt av NSO. De 5 øvrige representantene går på omgang mellom de lærestedene og samskipnadene som velger å bruke ressurser på prosjektet.

  Fordeling mellom læresteder og samskipnader: Det bør være et krav at det skal være to universiteter, to høgskoler og en samskipnad som alltid sitter i styringsgruppen. Ved oppstart av prosjektet er det ønskelig at inntil to av institusjonene som er representert i interimstyret sitter i styringsgruppen. I tillegg vil de institusjonene som først bekrefter at de vil delta, få mulighet til å gå inn i styringsgruppen. Styringsgruppen velges for to år av gangen slik at to av gruppens medlemmer sitter ytterligere to år for å sikre kontinuitet.

  Representantenes kvalifikasjoner: Det er opp til det enkelte lærested å utnevne sin represent- ant med utgangspunkt i følgende; Det er ønskelig at representanten selv arbeider med eller har stor innsikt i det arbeidet som foregår ved lærestedet for å oppnå god studiekvalitet, økt gjennomføringsgrad og gode resultater. I tillegg må representanten ha god kunnskap om arbeidene som foregår ved fakultetene/avdelingene og studieprogrammene. Dette innbefatter empirisk kunnskap om frafall, mobilitet og progresjon i studiet og tiltak som kan endre en uønsket situasjon med for lav gjennomføringsgrad. Samtidig er det en fordel at representanten har god kontakt med utdanningsledelsen ved lærestedet.

  Observatører i styringsgruppen: Kunnskapsdepartementet, Universitets- og høgskolerådet og Universell kan få observatørstatus hvis de ønsker det. Viser det seg et behov for at andre personer/ organisasjoner bør ha observatørstatus, vurderes dette i styringsgruppen, men på en slik måte at antallet ikke overskrider 3 observatører.

Hopp til verktøylinje