Årskonferansen: Studenter som inkluderes; lykkes bedre!

Vi har nå over 125 påmeldte og begynner å nærme oss en grense for hvor mange som kan delta uten at det blir for lite plass i lokalene. Vi håper at alle som ønsker skal kunne delta, men vi er også nødt til å tenke på brannsikkerhet og at vi skal gi de som deltar egnede arbeidsforhold. Vi følger prinsippet om «først til mølla» dersom vi blir nødt til å begrense antall deltagere.

9. – 10. desember 2019 – Bodø
Dette er årskonferansen til prosjektet: Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning.
Her satser vi på å samle flest mulig av oss som på en eller annen måte arbeider for å tilrettelegge slik at studentene lykkes. Vi ønsker velkommen alle grupper av studenter og ansatte som ønsker å dele opplegg, forskningsresultater og ideer, som ønsker å lære av andre, og som vil oppdatere seg på hva som skjer rundt om i landet. De fleste vil arbeide ved et universitet, en høgskole eller en samskipnad, men vi ønsker også dere velkommen som arbeider med frafallsproblematikk i videregående skole, eller i andre sammenhenger. I forkant av konferansen vil det bli gitt et kortkurs i hvordan man kan arbeide systematisk for å identifisere de største utfordringene man har i egen utdanning. Se generell konferanseprogram og oversikt over alle abstrakter ved å følge disse linkene. Flere andre innlegg publiseres fortløpende på nettsiden før konferansen.

Målgruppe: Utdanningsledere, studieadministrativt ansatte, forskere, bibliotekarer, universitetsledere, teknisk ansatte og studentene selv – egentlig hvem som helst som arbeider med å tilrettelegge for bedre gjennomføring i utdanningene. Arbeider du med frafallsproblematikk i andre sammenhenger som videregående skole, vil vi også tro du vil få et bra utbytte av denne konferansen.

Undertema 1. Mentorordninger
Læresteder landet rundt arbeider nå med å tilrettelegge ulike typer av mentorordninger.
På konferansen vil det være innlegg som både sier noe om konkrete tiltak og hvordan de praktisk er gjennomført, hvorfor man har valgt bestemte mentorløsninger, om innhold og form, mentorers oppfatning av sin rolle og hvorfor de valgte å bli mentor. Det vil i tillegg være innlegg om sentrale prosjektlederes arbeid med å få mentorordninger implementert i alle studier på et helt lærested. DIKU vil også komme for å bli enda bedre kjent med det arbeidet som foregår rundt om med mentorordninger og fortelle om det oppdraget de har fått av departementet for å skape dialog og erfaringsdeling.

Undertema 2. Utdanningsledelse – organisasjonsendring
Utdanningslederen står sentralt i å få til endringer som bidrar til at studentene lykkes bedre med sine studier. Under dette temaet vil deltagerne få innspill til hvordan man kan få med de øvrige ansatte og studentene ved lærestedet/samskipnaden, fakultet/avdeling, institutt eller studieprogram. Med utdanningsledelse tenker vi her både på de med formelle roller i hierarkiet, prosjektledere og andre som kanskje ikke har noen formell autoritet i organisasjonen. Innleggene her vil i stor grad bli lagt opp som workshops der spørsmål og innspill fra deltagerne er sentralt.

Keynotes
Leif Bryngfors fra Universitetet i Lund (Sverige) vil være «keynote» første dag på konferansen.
Han vil fortelle om hvorfor det er så viktig å inkludere studentene og snakke om studentene som partnere. Mer om Bryngfors og foredraget
Marte Øien, leder i Norsk studentorganisasjon vil være «keynote» andre dag på konferansen, og vil snakke om at studentene er en sentral del av laget. Mer om Øien og foredraget

Størrelse: Målet er å samle 130-160 deltagere på denne konferansen og ha 3-5 paralleller under parallellsesjonene.

Nettverksbygging: Et viktig mål med konferansen er at deltagerne utveksler informasjon i formelle og uformelle sammenhenger. Vi kommer til å legge til rette for at personer med lignende oppgaver/interesser skal møte hverandre tidlig på konferansen.

Viktige frister:
28. – 29. november         Detaljert program publiseres på nettsiden
29. november:                   Frist for påmelding
9. – 10. desember:           Konferansen

PRAKTISK INFORMASJON OG PÅMELDING

Hopp til verktøylinje