Veiledning til deg som vil holde innlegg på årskonferansen

Vi ønsker alle innlegg velkommen som kan belyse, gi gode eksempler på eller vise utfordringer i arbeidet med å tilrettelegge for at studentene skal lykkes. Innleggene kan holdes av universitetsledelse, lærere, utdanningsledere, studieadministrativt ansatte, forskere, bibliotekarer, teknisk ansatte og studentene selv – egentlig av hvem som helst som arbeider med å tilrettelegge for bedre gjennomføring i utdanningene.

Hold gjerne innlegg sammen med en kollega eller en student.
Deltagere som holder innlegg vil kunne ta med en student som kan få et stipend fra prosjektet til delvis å dekke utgifter til reise og opphold (merk at dette kun gjelder ved fysiske konferanser).

Skjema for å melde innlegg.

Alle forslag til innlegg innmeldt til frist vil bli vurdert og godkjent før de legges inn i programmet for konferansen. Evalueringsprosessen kan ta noe tid, avhengig av hvor mye som er meldt inn. Vi kan ikke garantere at innlegg som kommer etter frister får svar.

Typer av innlegg
Det holdes fire ulike typer av innlegg

 • Arbeidsseminar (workshop)
 • Tradisjonell «paper»-presentasjon
 • «Show and tell»
 • Poster

Arbeidsseminar (60 minutter)
Seminarene er ment å skulle engasjere til mye diskusjon mellom deltakerne. På et slikt seminar vil innleder/seminarleder vanligvis presentere sine egne erfaringer på aktuelle utfordringer (10-15 minutter), og deretter åpne opp for diskusjoner hvor deltakerne kan gå mer i dybden på de aktuelle problemstillingene.

Her er det like aktuelt at innleder presenterer utfordringer hun eller han har i sitt arbeid som å presentere erfaringer med tiltak man har iverksatt. Dette er en unik mulighet for den enkelte til å få innspill på de utfordringene man sliter med i hverdagen, men skal dette fungere kan man ikke holde lange monologer. Da må man slippe til de øvrige deltagerne i diskusjoner.

Hva er målet?

 • gi deltakerne en muligheter for å utveksle erfaringer og bli bedre kjent med hverandre
 • gi innleder tilbakemeldinger på egne tiltak/problemstillinger. Mulige forbedringer/løsninger

Tradisjonell «paper»-presentasjon (30 minutter)
En «paper»-presentasjon tar utgangspunkt i et skriftlig arbeid som er gjort. Dette kan være en forskningsartikkel, en evalueringsrapport eller andre skriftlige arbeider som kan deles og som vil være av relevans for konferansen.  Sesjonen innledes med ca. 20 minutter presentasjon og deretter 5-10 minutter til spørsmål, svar og diskusjon.

Hva er målet?

 • På en effektiv måte presentere relevante arbeider
 • Å gi innleder noe tid til å gå i dybden for å gi en innføring i det aktuelle arbeidet
 • Gi innleder mulighet til å få tilbakemelding på sitt arbeid
 • Å gi deltagerne mulighet til å sjekke ut om det aktuelle arbeide er relevant for dem

Show and tell (60 minutter)
Det vil være 2-4 innledere i hver Show and tell økt som samlet vare i 60 minutter.

Show and tell er en slags utvidet postersesjon der innleder får 5 minutter til å gi deltagerne essensen i en aktuell poster i en presentasjon.  Etter de 5 minuttene slipper neste innleder til osv. Etter alle presentasjonene er gjennomført vil det være anledning for deltagerne å spørre de ulike innlederne individuelt. Da vil innlederne stå ved sin poster ulike steder i rommet, og kan der også vise frem brosjyrer eller annet materiale.

De siste 15 minuttene vil bestå av en kort runde med innlederne om hvilke spørsmål de har fått og en mulighet til å korrigere, utdype ol.

Oppsummert opplegg:

 • 20 minutter (4 seminarledere x 5 minutters presentasjoner)
 • 30-35 minutter til å se på utstillingene
 • 15 minutter oppsummering

Erfarne tilretteleggere vil sørge for at tidsskjemaet blir holdt.

Opplegget gjør at deltakerne kan snakke direkte med innlederne og kan vurdere flere interessante prosjekter. Fordelen for innlederne er at flere deltagere vil bli kjent med arbeidet deres, og de kan vise ulikt materiale.

Det er naturlig at posteren fra Show and tell også blir hengt opp som poster (se neste)

Poster
Tanken er at posterne kan henges opp ved registrering og henge gjennom hele konferansen. Ønsket er at flest mulig av de som henger opp posterne står ved posteren sin for å svare på spørsmål i etterkant av lunsjen dag 2 på konferansen. De som ønsker det kan be om å få presentere sin poster under en Show and tell økt (se forrige)

Ytterligere materiale kan inkluderes dersom det blir plass til det. Gi oss beskjed om du ønsker å ha med tilleggsmateriale på skjemaet.